Black and white take of Agadir Beach, Morocco

Black and white take of Agadir Beach, Morocco